Stammbaum/Pedigree
Tilsim dan Captain Jack Sparrow
Tilsim dan Sir Francis Drake
 

 
Tilsim dan Captain Jack Sparrow / Sir Francis Drake       ruddy
geboren/born 25.Februar 2008   
Ch. Tilsim dan Leroy Jethro Gibbs
Somali / ruddy
GIC Motley Crew's Graffitigangster
Somali / sorrel
Ch. DK Misomali's Danish Tasty Whiskey
Somali ruddy
IC DK Exlibris Nefernefer
Somali sorrel
Tilsim dan Lady Dynamite
Somali / ruddy
IC TomCat vom Shibeli
Somali / ruddy
DK* Dushara Revanche
Ch. Shibeli's Xirana
Abessinier / variant / ruddy
Ras Khanzira's Phaeton  
Abessinier / var. ruddy
EC + CFA Ch. Purrkin's Ladykiller
Somali / ruddy
Clarion's Shoe Fetish of Ras-Khanzira
Abessinier / sorrel
IC Shari vom Shibeli
Somali / ruddy
Tilsim dan Look@Me
Somali / ruddy
Nimue vom Shibeli
Somali / ruddy

zurück / back