Stammbaum/Pedigree
 Tilsim dan Janna's happy end

Tilsim dan Janna's happy end                                     wildfarben/ruddy

geboren/born: 02. Dezember 2010                        PRA / PK  normal                                   

GIC Yves of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Nazeer of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Assuan of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Benjamin von der Eiswiese
Somali/n
Fatima Kimberly of Bothwellhome
Somali/n
Ch. Kimberly 2 of Kimberly's Castle
Somali/n
EC Dushara Spirit of Chayenne
Somali
IC Grace Princess of Kimberly's Castle
Somali
Ch. Fae-Rhan Deanna
Somali/n
IC Bluestream's Walker
Somali/n
Ch. Maison Dor Egyptian Pharao
Somali
IC Bluestream's Petronella
Somali/n
IC Bluestream's Saharan Rain
Somali/n
IC Bluestream's Nabiha
Somali/n
GIC Bluestream'S Omaira
Somali/o
Tilsim dan J'ai Osè
Somali/n
Ch. Shibeli's Gharib
Somali/n
Ch. Tilsim dan Leroy Jethro Gibbs
Somali/n
GIC Mothley crew's Graffitigangster
Somali/o
Tilsim dan Lady Dynamite
Somali/n
Shibeli's Zsuzsuanna
Abessinier/var/n
Abiyata's Santiago
Abessinier/n
IC Tootsie vom Shibeli
Somali/n
EC Tilsim dan pure Poison
Somali/n
IC Tilsim dan Didgeridoo
Somali/n
CFA Ch. Shibeli's winsome Sam
Somali/n
Ch. Misomali's Tiny Treasure
Somali/n
Ch. Shibeli's Xirana
Abessinier/var/n
Ch. Ras Khanzira's Phaeton
Abessinier/var/n
IC Shari vom Shibeli
Somali/n

zurück / back